Organisatiestructuur

Raad van afgevaardigden

SHT-THOON B.V. kent een Raad van Afgevaardigden (RvA). Iedere hagro heeft het recht één vertegenwoordiger te leveren voor de RvA. Voorwaarde is dat deze vertegenwoordiger lid is van SHT-THOON. De vertegenwoordiger brengt ter vergadering zoveel stemmen in als er SHT-THOON leden zijn in zijn of haar hagro.
Niet praktijkhoudende huisartsen kunnen zich laten vertegenwoordigen door drie wagro leden.

Coöperatie bestuur

Het bestuur van de coöperatie SHT-THOON U.A. vormt tevens de aandeelhoudersvergadering van SHT-THOON B.V.

Bestuur en aandeelhoudersvergadering worden gevormd door:

 • mevrouw M. Hamstra, bestuursvoorzitter (huisarts te Hengelo), tevens HZT bestuurslid
 • de heer E.M. Kluitman, vice-voorzitter, secretaris (huisarts te Denekamp)
 • de heer A.A. van der Krabben, lid (huisarts te Oldenzaal)
 • mevrouw K. Arnold, penningmeester (huisarts te Hengelo)

Directie en management

 • de heer G. Bruins, arts MBA, directeur
 • mevrouw E. de Goeij, manager zorg & innovatie
 • mevrouw H. Harmsma, manager spoedzorg
 • mevrouw S. Jansen, manager personeel extern
 • mevrouw I. Moes, manager I&A
 • mevrouw Y. Veekamp, bestuurssecretaris
 • mevrouw S. van Vliet, medisch manager zorg & innovatie
 • de heer M. Both, medisch manager spoedzorg

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • de heer P.F.M. Verploegen (voorzitter)
 • mevrouw E.M. Koster-Geerink
 • mevrouw M.H. Dijkstra-Eggink
 • de heer J.W.M. Melief

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit zeven medewerkers van SHT-THOON B.V.

Cliëntenraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) van 2018 is  SHT-THOON B.V. verplicht een cliëntenraad in te stellen. De raad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van SHT-THOON, de gemeenschappelijke belangen van de betrokken en toekomstige cliënten. Meer informatie over cliëntenraden bij instellingen vindt u hier.

Leden van de raad kiezen uit hun midden een voorzitter, eventueel een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad wordt ondersteund door een (onafhankelijk) ambtelijk secretaris. Indien nodig wordt beroep gedaan op expertise van buiten.

Minimaal twee keer per jaar vindt overleg met de directie plaats. Daarnaast komt de raad ongeveer acht keer per jaar bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken en de overleggen met de directies voor te bereiden. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Een afgevaardigde van SHT-THOON is bij de vergaderingen aanwezig.

Leden van de cliëntenraad zijn:

 • de heer H. Pol, voorzitter
 • de heer R. van de Walle
 • mevrouw T. Kappert
 • de heer A. Blokhuis
 • mevrouw M. de Jong

Missie en visie cliëntenraad
Contact