Jaarverslag 2022 RvC

Geachte stakeholder van SHT-THOON B.V, geachte lezer,

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen (RvC) van SHT-THOON B.V. haar jaarverslag 2022 aan.

Het verslag van de directie en de jaarrekeningen zijn door de directie opgesteld en de jaarrekening van de relevante onderdelen zijn met de RvC besproken. De jaarrekeningen zijn door de externe accountant onderzocht en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC heeft haar goedkeuring verleend aan de jaarrekeningen.

2022 – fusiejaar

Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van de fusie van SHT en THOON. Na een gedegen voorbereiding zijn beide organisaties op 2 mei 2022 gefuseerd. In aanloop naar de fusie hebben de RvC van THOON en de RvC van SHT het fusieplan diverse malen doorgenomen, de voortgang bewaakt, gereflecteerd met de directie en bestuur, adviezen gegeven, informatie ingewonnen bij de BOR en bij de notaris en daarna goedkeuring verleend aan de statuten van de nieuwe organisatie SHT-THOON B.V. Mede op verzoek van de interne toezichthouders is er een integratiemanager aangesteld om het integratieproces na de fusie te begeleiden.

Daarnaast heeft de samenwerking van SHT-THOON B.V. binnen Huisartsen Zorg Twente (HZT) vaste vorm aangenomen. In 2022 heeft het plan om gezamenlijk de HZTwente Academie te plaatsen onder de vlag van SHT-THOON B.V. verder vorm gekregen. Ook hierin heeft de RvC zich actief opgesteld door het vergaren van informatie en als gesprekspartner en adviseur van de directie.

Samenstelling RvC

Voor de fusie hadden beide organisaties een intern toezichthoudend orgaan. Bij SHT bestond deze uit vier leden en bij THOON bestond deze uit twee leden.

Na de fusie is besloten dat de nieuwe RvC samengesteld is uit twee leden van de RvC van THOON en twee leden van de RvC van SHT. Dit betekent dat de heer H. Blok en de heer M. Droste zijn afgetreden. De heer P. Verploegen is als voorzitter benoemd, mevrouw M. Dijkstra is als vice-voorzitter benoemd en mevrouw E. Koster en de heer J. Melief zijn benoemd als leden.

Geen van de leden van de RvC heeft nevenfuncties die mogelijk conflicteren met hun lidmaatschap van de RvC van SHT-THOON B.V.

Reglementen en informatieprotocol

Met de start van de nieuwe RvC (na de fusie), zijn het reglement RvC SHT-THOON B.V. en het directiereglement opnieuw geschreven en vastgesteld. Tevens er een informatieprotocol gemaakt.

Bovendien zijn er afspraken gemaakt over de het opstellen van een Visie op Toezicht en over de zelfevaluatie. De zelfevaluatie zal in 2023 plaatsvinden.

Overleggen

In het verslagjaar 2022 heeft de RvC op een constructieve manier, steeds voltallig vergaderd en overleg gevoerd. Het grootste deel van deze overleggen hebben fysiek plaatsgevonden.

In de aanloop naar de fusie is er herhaaldelijk overleg geweest tussen de RvC van THOON en de RvC van SHT. Na de fusie hebben er in de nieuwe samenstelling van de RvC drie reguliere vergaderingen met de directie plaatsgevonden. Ook was er een aparte bijeenkomst waar de begroting van 2023 is besproken.

De voorzitter heeft regelmatig overleg gevoerd met de directie. Dit overleg zal in 2023 via een rooster geformaliseerd worden. Daarnaast is er regelmatig contact geweest met de voorzitter van de BOR en met de voorzitter van het huisartsenbestuur.

Thema’s

De RvC heeft zich laten informeren over de voortgang/samenwerking van SHT-THOON B.V. binnen het HZT, de voortgang van de integratie, de ontwikkelingen rondom de overname van huisartsenpraktijken, de begrotingsbesprekingen met de zorgverzekeraar, de calamiteiten bij SHT, het regioplan, de bestemmingsreserve, de ontwikkelingen vanuit het IZA en het financieel beleid en resultaten.

Daarnaast heeft de RvC positief geadviseerd over de fusie en heeft de RvC haar goedkeuring gegeven aan de jaarcijfers 2021 en de begroting 2023.

Werkgever

De RvC oefent samen met de algemene vergadering van SHT-THOON B.V. het werkgeverschap uit voor de directie van SHT-THOON B.V. Samen met de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de voorzitter van de RvC twee keer een evaluatiegesprek én een remuneratiegesprek gevoerd met de directeur.

Zowel de directeur als de leden van de RvC worden gehonoreerd binnen de gestelde kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De klasse-indeling WNT zorginstellingen wordt schriftelijk vastgelegd door de RvC. Jaarlijks is deze vastgestelde indeling onderdeel van de accountantscontrole.

Woord van dank

Tot slot willen wij de medewerkers, directie en ondernemingsraad bedanken voor hun inzet en toewijding die hebben bijgedragen aan de prestaties van SHT-THOON B.V.

De heer P. Verploegen
Voorzitter RvC SHT-THOON B.V.