Jaarverslag 2022 OR

Beste collega,
Het jaar 2022 kenmerkt zich voor de organisatie SHT-THOON en ook voor de Ondernemingsraad (verder te noemen; OR) vooral als het jaar van de (bestuurlijke) fusie tussen THOON en de SHT. De fusie heeft met name gevolgen voor de governance van de organisatie. Governance is de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op een organisatie. Deze functies, denk aan de Raad van Afgevaardigden, de Raad van Commissarissen, het huisartsenbestuur van de coöperatie en de Raad van Bestuur zijn samengevoegd en moet leiden tot minder bestuurlijke drukte voor de huisartsen. Daarnaast heeft de fusie tot doel om de ondersteunende afdelingen zoals HRM, Financiën, Secretariaat en ICT zo in te richten dat er efficiënter gewerkt kan worden, kennis kan worden gedeeld en dat afdelingen elkaar kunnen versterken.

Gevolgen fusie voor medewerkers in de huisartsenpraktijk en op de posten
De OR (h)erkent dat medewerkers die werken in de huispraktijken en de triagisten bij de spoedposten weinig tot niets merken van de fusie in hun dagelijkse werk.

Cultuuronderzoek
In augustus 2022 heeft de OR het implementatieplan ontvangen naar aanleiding van het gehouden cultuuronderzoek onder de medewerkers van SHT en THOON. Door onderbezetting op de afdeling HRM is nog geen de uitvoering gegeven aan dit implementatieplan. De BOR heeft bij de WOR bestuurder (lees: de directeur; Guus Bruins) aangegeven het belangrijk te vinden dat de uitvoering van het plan prioriteit krijgt. Omdat, in de ogen van de Ondernemingsraad, dit een essentieel onderdeel is van het doen slagen van de samenwerking (lees: fusie) op met name de afdelingen HRM, ICT, financiën en secretariaat.

Adviesvragen
De OR heeft op vraag van de WOR-bestuurder diverse adviesvragen ontvangen en daarop positief gereageerd:
• Fusie SHT-THOON;
• Agressieprotocol;
• HZTwente Academie.
Met name op de adviesaanvraag over de fusie heeft er een goede discussie op inhoud plaatsgevonden tussen de OR en de WOR-bestuurder. Het resultaat van die discussie is dat beide partijen uiteindelijk van mening waren dat het fusiedocument er door verbeterd is en de OR een positief advies kon afgeven.

Instemmingsvragen
Instemming is door de OR verleend met vragen op het gebied van:
• Arbobeleid;
• Risico-Inventarisatie en Evaluatie.

Behaalde successen Ondernemingsraad
Eenmalige uitkering
De OR heeft in 2022 bij de WOR-bestuurder aangedrongen op het overwegen van een extra uitkering voor met name die medewerkers die in de lagere salarisschalen zijn ingedeeld omdat door de inflatie kosten significant zijn gestegen. Dit heeft de WOR-bestuurder er toe bewogen om te besluiten tot een eenmalige uitkering voor al het personeel die iedereen in de maand november heeft ontvangen.
Generatiebeleid
De OR heeft het verzoek neergelegd bij de WOR-bestuurder om te beoordelen of het komen tot een generatiebeleid tot de mogelijkheden behoort. De WOR-bestuurder heeft aangegeven dit te willen onderzoeken en heeft opdracht aan de afdeling HRM gegeven dit onderzoek te gaan starten.
OR-verkiezingen
Recent zijn er OR-verkiezingen uitgeschreven waarbij er 3 nieuwe leden vanuit de Stichting Spoedzorg Huisartsen Twente zijn gekozen. Ook in 2024 zullen er vacatures ontstaan die moeten worden ingevuld door “THOON-personeel”. Meer weten? Neem contact op met één van de huidige leden van de OR!

Met vriendelijke groet,
Samara Westerhof, voorzitter Ondernemingsraad SHT-THOON