Bestuur en adviesorganen

Directie en management

 • de heer G. Bruins, arts MBA, directeur
 • mevrouw E. de Goeij, manager zorg & innovatie
 • mevrouw F. Dijkstra, manager spoedzorg
 • mevrouw S. Jansen, manager personeel extern
 • mevrouw I. Moes, manager I&A
 • mevrouw Y. Veekamp, bestuurssecretaris
 • mevrouw S. van Vliet, medisch manager zorg & innovatie
 • de heer M. Both, medisch manager spoedzorg

Bestuur

Het bestuur van SHT-THOON coöperatieve vereniging vormt tevens de aandeelhoudersvergadering van SHT-THOON BV.

Bestuur en aandeelhoudersvergadering worden gevormd door:

 • mevrouw M. Hamstra, bestuursvoorzitter (huisarts te Hengelo), tevens HZT bestuurslid
 • de heer E.M. Kluitman, vice-voorzitter, secretaris (huisarts te Denekamp)
 • de heer E. van der Lek, lid (huisarts te Losser)
 • mevrouw K. Arnold, penningmeester (huisarts te Hengelo)

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • de heer P. Verploegen (voorzitter)
 • mevrouw E. Koster
 • mevrouw M.H. Dijkstra-Eggink
 • de heer J.W.M. Melief

Raad van afgevaardigden

SHT-THOON kent een Raad van Afgevaardigden (RvA). Iedere hagro heeft het recht één vertegenwoordiger te leveren voor de RvA. Voorwaarde is dat deze vertegenwoordiger lid is van SHT-THOON. De vertegenwoordiger brengt ter vergadering zoveel stemmen in als er SHT-THOON leden zijn in zijn of haar hagro.
Niet praktijkhoudende huisartsen kunnen zich laten vertegenwoordigen door drie wagro leden.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit vijf medewerkers van SHT-THOON.

Cliëntenraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) van 2018 is THOON verplicht een cliëntenraad in te stellen. Er is sprake van een gedeelde cliëntenraad met Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT). De raad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van SHT-THOON, de gemeenschappelijke belangen van de betrokken en toekomstige cliënten. Meer informatie over cliëntenraden bij instellingen vindt u hier.

Leden van de raad kiezen uit hun midden een voorzitter, eventueel een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad wordt ondersteund door een (onafhankelijk) ambtelijk secretaris. Indien nodig wordt beroep gedaan op expertise van buiten.

Minimaal twee keer per jaar vindt overleg met de directie plaats. Daarnaast komt de raad ongeveer acht keer per jaar bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken en de overleggen met de directies voor te bereiden. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Meestal is een contactpersoon namens SHT-THOON bij de vergaderingen aanwezig.

Huidige leden van de cliëntenraad zijn:

 • de heer H. Pol, voorzitter
 • de heer R. van de Walle
 • mevrouw T. Kappert
 • de heer A. Blokhuis
 • mevrouw M. de Jong

Missie en visie cliëntenraad
Contact