Privacy verklaring

Privacy verklaring patiënten

THOON staat voor Twentse Huisartsen Oost Nederland en is een zorggroep die huisartsen ondersteunt bij de uitvoering van chronische zorg zoals diabetes (suikerziekte), COPD (chronische bronchitis) en CVRM (hart- en vaatziekten), kwetsbare ouderenzorg en GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

Daarnaast ontwikkelen wij steeds nieuwe zorgprogramma’s. Voor een actueel overzicht kunt u onze website raadplegen.

Om de huisartsen en hun medewerkers goed te ondersteunen bieden wij een aantal softwareprogramma’s aan waar de zorgverlener de zorg in vastlegt. Door in deze programma’s te werken kunnen zorgverleners efficiënter werken en kunnen wij de nodige hulp en ondersteuning bieden op het gebied van kwaliteit, declaratie en efficiënte procesvoering. Daarnaast zijn er systemen die toegang voor patiënten bieden, het zogenaamde patiëntenportaal.

THOON is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de processen zoals hierboven beschreven en  weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor welke doelen verwerkt THOON uw gegeven?

THOON verwerkt uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • om te zorgen voor goede zorgverlening van de hierboven beschreven zorg;
 • het voeren van de (financiële) administratie en het interne beheer van THOON;
 • het berekenen, het vaststellen en het innen van verschuldigde vergoedingen voor de aan u geleverde zorg;
 • het doen van een accountantscontrole;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • eventuele klachtenbehandeling en geschilbeslechting;
 • het verbeteren van de huisartsenzorgverlening en dienstverlening van THOON.
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Welke persoonsgegevens verwerkt THOON?

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • eigen huisarts;
 • BSN-nummer;
 • verzekeringsgegevens;
 • telefoongesprek opgenomen op band;
 • uw hulpvraag;
 • gegevens omtrent uw gezondheid en de door medewerkers van de huisartsenpraktijken uitgevoerde zorg;
 • overige gegevens voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen:

 • als u hiervoor toestemming geeft;
 • ter uitvoering van de met u gesloten behandelingsovereenkomst en voor het interne beheer van de instelling;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • voor het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (acute noodsituaties);
 • voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van THOON of een derde.

Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang van THOON, zoals hierboven beschreven, is gelegen in:

 • het doen van kwaliteitsmetingen die er op zijn gericht om de kwaliteit van de door SHT te leveren zorg in zijn algemeenheid te verbeteren en te evalueren;
 • klachtenbehandeling.

Het gerechtvaardigd belang van een derde, zou bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens in een specifiek geval op basis van een gerechtvaardigd belang gebruikt worden, kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe dat kan? Daarover leest u hieronder meer onder het kopje ‘Uw rechten’.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

THOON neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo heeft SHT haar (software) leveranciers (verwerkers) zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Daarnaast heeft zij verschillende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder (maar niet alleen), beveiligde dataverbindingen en het versleutelen van gegevens, tweetraps verificatie voor inloggen door middel van sms.

Welke personen hebben toegang tot uw gegevens?

Alleen personen die uw persoonsgegevens echt nodig hebben voor hun werk, hebben (gedeeltelijk) toegang tot uw gegevens en mogen deze inzien en verwerken. Dit zijn alleen personen die:

 • direct betrokken zijn bij uw zorgverlening (huisarts of praktijkondersteuner);
 • betrokken zijn bij de administratieve en financiële afwikkeling van de aan u te verlenen of verleende zorg;
 • betrokken zijn bij interne kwaliteitscontroles;
 • betrokken zijn bij de afwikkeling van klachten.

Bewaartermijnen

 • gegevens uit uw medisch dossier: in beginsel 15 jaar;
 • opnames van telefoongesprekken: in beginsel 2 jaar;
 • camerabeelden; in beginsel 3 weken;
 • declaratie- en administratiegegevens: in beginsel 7 jaar;
 • een eventueel klachtdossier: een beginsel tot 2 jaar na beëindiging van het klachtdossier.

Uw rechten

Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten. THOON zet de rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht

U heeft het recht de door THOON verwerkte persoonsgegevens in te zien en hiervan een overzicht te ontvangen. U kunt zich hiervoor in eerste instantie wenden tot uw huisartsenpraktijk, omdat zij de gegevens invoeren.

Correctierecht

U heeft het recht persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze gegevens niet juist zijn.

Vernietigingsrecht

U heeft het recht een vernietigingsverzoek in te dienen. U kunt zich met dit verzoek in eerste instantie wenden tot uw huisartsenpraktijk.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u op grond van uw bijzondere situatie bezwaar kunt maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens als deze worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van THOON. Als u een dergelijk verzoek indient, stopt THOON met de verwerking van deze gegevens tenzij dwingende en legitieme gronden zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt kort gezegd in dat THOON de verwerking van de gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • indien de gegevensverwerking onrechtmatig is, maar u geen verwijdering wenst en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van deze persoonsgegevens;
 • indien THOON de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak;
 • u in afwachting bent van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de door u aan THOON verstrekte gegevens te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die THOON verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van een met u gesloten geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die THOON al in een digitale vorm verwerkt.

Uitoefening van uw rechten

Het uitoefenen van de bovengenoemde rechten is kosteloos. U kunt uw rechten uitoefenen door een aanvraagformulier op te vragen bij het secretariaat van THOON.

Contactgegevens: THOON, Postbus 570, 7550 AN Hengelo.

Termijnen

THOON beantwoordt uw verzoek om (een van) uw rechten uit te oefenen binnen één maand. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal THOON u hierover binnen één maand informeren. Het is mogelijk dat vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn door THOON verlengd wordt met twee maanden. Dit betekent dus dat de beantwoordingstermijn in bepaalde gevallen kan oplopen tot maximaal drie maanden.

Identificatie

THOON vraagt bij alle verzoeken om een bewijs van uw identiteit. Dit doet THOON onder meer om te voorkomen dat THOON persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekt of de verkeerde persoonsgegevens wijzigt of verwijdert.

Individuele afweging bij ieder verzoek

THOON beoordeelt ieder verzoek zorgvuldig. Er kunnen namelijk omstandigheden zijn die maken dat THOON aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. THOON zal ieder verzoek steeds op basis van de individuele omstandigheden van het geval beoordelen. Mocht THOON aan een bepaald verzoek niet kunnen voldoen, dan zal THOON dit natuurlijk gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Functionaris gegevensbescherming

THOON heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is mevrouw I.D.A. Moes-Wiggers. Zij houdt als FG intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert THOON over de privacywetgeving. Daarnaast is zij als FG de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan. U kunt contact met haar opnemen via het volgende e-mailadres: FG@bvthoon.nl

Overige opmerkingen over de werkwijze van THOON

THOON wenst u verder op de hoogte te stellen van de volgende zaken:

 • Alle personen werkzaam bij of voor THOON zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • THOON maakt op de website van THOON gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van THOON of die van betreffende derde partijen teruggestuurd worden. THOON maakt slechts gebruik van cookies ten behoeve van analyse van het gebruik van de website, Google Analytics.
 • deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van THOON zijn verbonden. THOON kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. THOON raadt u daarom aan om de privacyverklaring van deze website lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop THOON omgaat met uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met THOON via fg@bvthoon.nl  De FG van THOON zal uw boodschap aannemen en contact met u opnemen om de verdere procedure toe te lichten.

De FG kan u eventueel doorverwijzen naar de directie van THOON om uw klacht inhoudelijk te behandelen. Mocht u er met de directie van THOON niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

THOON behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen door THOON worden bekendgemaakt via haar website. Hier is ook de meest actuele versie van deze Privacyverklaring te raadplegen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Het kan zo zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval nemen wij contact met u op voordat wij uw persoonsgegevens gaan gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en om u (indien van toepassing) de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens:

THOON
Sabina Klinkhamerweg 21
7555 SK Hengelo
074-2568798
secretariaat@bvthoon.nl

Functionaris Gegevensbescherming van THOON:

Ilse Moes
fg@bvthoon.nl